Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Turun CP-yhdistys – Åbo CP-förening, josta tuonnempana käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja toiminta-alue Turun kaupunki ympäristöineen.

2 §

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

3 §

Yhdistyksen tarkoituksena on alueellaan edistää ja tukea ensisijaisesti cerebral palsy – käsitteen piiriin kuuluvien mutta myös muiden aivovaurioisten henkilöiden, etenkin lasten ja nuorten hoitoa, huoltoa, kasvatusta, koulutusta ja kuntouttamista ja tässä tarkoituksessa toimia heidän, heidän omaistensa sekä muiden asiasta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä.

4 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. tekee valistus- ja neuvontatyötä ja harjoittaa tiedotustoimintaa,
 2. asettaa toimikuntia tarkoituksensa edistämiseksi,
 3. tekee esityksiä ja anomuksia viranomaisille ja antaa lausuntoja toiminta-alaansa kuuluvista asioista,
 4. edustaa jäseniään kansallisessa ja kansainvälisessä toiminnassa,
 5. ylläpitää vammaisten harrastus-, kerho- ja kuntoutustoimintaa,
 6. ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
 7. hankkii varoja toimintaansa varten juhlatilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia järjestämällä.

Eri toimintamuotoja varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan.

5 §

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä sen toiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Jäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta.
Jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään yhdistyksen vuosikokouksessa. Perimistavan päättää johtokunta. Johtokunta voi anomuksesta vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisesta vuodeksi kerrallaan.
Kunniajäsenikseen yhdistys voi vuosikokouksessaan tekemällään päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka erityisen ansiokkaasti ovat edistäneet yhdistyksen tavoitteiden saavuttamista tai muuta toimintaa. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua yhdistykselle.

6 §

Jäsenen eroaminen ja erottaminen tapahtuu yhdistyslain 11 §:n mukaisesti. Jos jäsen on jättänyt erääntyneet jäsenmaksut suorittamatta useamman kuin yhden vuoden ajalta, on johtokunnalla valta katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, vaikka yhdistyslain 11 §:n tarkoittamaa eroamisilmoitusta ei olisi tehtykään.

7 §

Päätäntävaltaa yhdistyksen asioissa käyttää yhdistyksen kokous ja yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii johtokunta.

8 §

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen vuosittain helmi- tai maaliskuun aikana ja paikassa, jotka johtokunta lähemmin määrää. Muu kokous pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 30 yhdistyksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kirjallinen kokouskutsu lähetetään jäsenille vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

9 §

Kokouskutsussa on mainittava ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäviksi. Muusta asiasta älköön kokouksessa tehtäkö päätöstä, ellei vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnäolevista äänivaltaisista jäsenistä katso sitä kiireelliseksi. Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, liittymisestä muihin liittoihin tai yhdistyksiin tai niistä eroamisesta, taikka kiinteistön hankkimisesta, luovutuksesta tai kiinnittämisestä älköön kuitenkaan tehtäkö päätöstä, ellei sitä ole kokouskutsussa erityisesti mainittu.

10 §

Kullakin jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee voittajaehdotuksen, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksissä, joissa arpa ratkaisee.

11 §

Vuosikokouksessa, jonka avaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen puheenjohtajan ja tarvittavien toimihenkilöiden vaali.
 2. Johtokunnan toimintakertomus kuluneelta toimikaudelta.
 3. Yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien kertomus ja lausunto kuluneelta tilikaudelta, minkä yhteydessä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 4. Johtokunnan laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio alkanutta tilikautta varten, minkä yhteydessä päätetään myös jäsenmaksujen suuruudesta.
 5. Johtokunnan puheenjohtajan ja erovuoroisten jäsenten sekä varajäsenten vaali.
 6. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali.
 7. Jäsenten esittämät asiat, jotka on jätettävä johtokunnalle joulukuun aikana.
 8. Muut kokouskutsussa mainitut ja vuosikokouksen päätöksellä 9 §:n mukaan kiireellisiksi julistetut asiat.

12 §

Johtokuntaan, jonka vuosikokous valitsee, kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä ensimmäinen ja toinen varajäsen.
Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Varsinaisista jäsenistä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan, eroaa ensimmäisen vuoden kuluttua puolet arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan vuosittain aina sama määrä.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä tarpeelliset muut toimihenkilöt. Mahdollisen toiminnajohtajan ottaminen ja hänen valtuuksiensa ja palkkionsa määrääminen kuuluu kuitenkin yhdistyksen kokoukselle.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) jäsentä on saapuvilla. Johtokunnan päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Johtokunta on viipymättä kutsuttava koolle, jos vähintään kolme (3) johtokunnan jäsentä pyytää sitä kirjallisesti.

13 §

Johtokunta päättää kaikista yhdistyksen asioista, joiden ratkaiseminen lain ja näiden sääntöjen mukaan ei kuulu yhdistyksen kokoukselle. Johtokunnan tehtävänä on

 1. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset,
 2. valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja panna toimeen niistä tehdyt päätökset,
 3. määrätä valitsemiensa toimihenkilöiden palkkiot talousarvion puitteissa,
 4. pitää huolta toimikautensa toimintasuunnitelman toteuttamisesta sekä tehdä toimintasuunnitelma seuraavaa toimikautta varten,
 5. ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin tehtyjen esitysten ja aloitteiden johdosta,
 6. pitää huolta yhdistyksen toiminnan tukemiseksi suoritettavien toimenpiteiden mahdollisimman tehokkaasta toteuttamisesta,
 7. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä,
 8. seurata mahdollisuuksien rajoissa CP-vammaisten lukumäärää ja siinä tapahtuvia muutoksia toiminta-alueellaan,
 9. hoitaa järkevästi yhdistyksen varoja ja omaisuutta,
 10. ryhtyä tarpeen vaatiessa muihinkin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

14 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään helmikuun 15 päivänä. Tilintarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen hallinto ja tilit sekä jättää johtokunnalle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta tälle osoitettu kertomus hallinnon ja tilien tarkastuksesta sekä lausunto tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Tilintarkastajilla on oikeus myös tilikauden aikana seurata yhdistyksen hallintoa ja taloudenhoitoa ja ilmoittaa aiheellisista muistutuksista viipymättä johtokunnalle.

15 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä johtokunnan määräämän henkilön kanssa.

16 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

17 §

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden vähintään kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidetyn yhdistyksen kokouksen yhtäpitävä, vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä tehty päätös. Yhdistyksen purkautuessa tai jos yhdistys lakkautetaan, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkamista päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. * * *

Sihteeri (Pauli Vaitinen) lisännyt 11.9.1998, alkuperäisiin sääntöihin kynällä tehdyn seuraavan merkinnän:
Yhdistykselle on merkitty yhdistysrekisteriin 22.10.1965 seuraava numero: 91015.